BW ARMS » Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

BW ARMS, spol. s r.o.

 

Sídlo spoločnosti:
Psíky 2741/121
909 01 Skalica
Slovensko

 

Adresa prevádzky:

Dr. Clementisa 54
909 01 Skalica
Slovensko


Tel.: 034 664 4192        034 6600188

E-mail: eshop@bwarms.sk 

 

IČO: 31438334

IČ DPH: SK2020376644

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava,

oddiel Sro, vložka číslo 450/T.

 

Ochrana osobných údajov.

 

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete v rámci využívania služieb poskytovaných našou spoločnosťou, spracovávame v súlade zo zákonom č . 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Získavanie a spracovávanie osobných údajov - registrácia a objednávky.

Spoločnosť BW ARMS, s.r.o. získava osobné údaje zákazníka za účelom nákupu tovaru v internetovom obchode v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa doručenia, emailová adresa a telefonický kontakt (u firemných zákazníkov naviac názov firmy, IČO a DIČ) v súlade s §10 ods.3 písm. b) Zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracovávané a uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú v informačnom systéme spoločnosti, nakoľko uvedené osobné údaje sú nevyhnutne potrebné na uzavretie kúpno-predajnej zmluvy, v ktorej zákazník vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, (Názov firmy), poštová adresa, a telefonický kontakt sú poskytnuté, za účelom dodania tovaru,  prepravnej spoločnosti, ktorá je zmluvným partnerom našej spoločnosti na základe zasielateľskej zmluvy. Spoločnosť BW ARMS s.r.o. prehlasuje, že tieto poskytnuté údaje budú využívanie výhradne pre potreby našej a prepravnej spoločnosti, na účel, pre ktorý boli získané  a nebudú poskytnuté ďalším osobám v tuzemsku ani v zahraničí.

 

Zrušenie súhlasu so spracovávaním osobných údajov.

 

Spracovávanie osobných údajov neregistrovaných zákazníkov je obmedzené výhradne  na dobu nevyhnutne potrebnú na uzavretie obchodu medzi zmluvnými stranami a osobné údaje sú po uzavretí obchodu zo systému e-shopu vymazané. Nie je preto potrebné žiadať o ukončenie spracovávania osobných údajov.

Spracovávanie osobných údajov registrovaných zákazníkov nie je časovo obmedzené. Súhlas so spracovávaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať  prihlásením zákazníka v internetovom obchode  odkliknutím položky  „Vymazanie účtu“.  Osobné údaje zákazníka a registrácia budú následne vymazané.

Súhlas so spracovaním osobných údajov (v prípade zabudnutia prihlasovacích údajov) je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti prevádzkovateľovi na jeho kontaktné údaje mailom, alebo telefonicky.

 

Ochrana práv.

Práva dotknutých osôb ktoré osobné údaje poskytujú, sú zverejnené  v §28 Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zákazník má právo v súlade s § 20 odst.1 zákona o ochrane osobných údajov  vyžadovať:

 

·         Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme.

·         Informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje  na spracúvanie

·         Odpis jeho osobných údajov

·         Opravu nesprávnych, alebo neúplných osobných údajov

·         Likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovávania

·         Likvidáciu jeho osobných údajov ak došlo k porušeniu zákona o osobných údajoch